کتاب رسالت زیگموند فروید

اثر اریک فروم از انتشارات آشیان - مترجم: فرید جواهرکلام-ادبیات آلمان

With his creation of psychoanalysis, Sigmund Freud redefined how people relate to themselves and to the larger world. In Sigmund Freud’s Mission, Freud scholar and psychoanalyst Erich Fromm demonstrates how Freud’s life experiences shaped his creation and practice of psychoanalysis. Fromm also revises parts of Freud’s theories, especially Freud’s libido theory. In his analysis, Fromm looks deep into the personality of Freud, and the followers who tried to dogmatize Freud’s theory rather than support the further stages of psychoanalysis.


خرید کتاب رسالت زیگموند فروید
جستجوی کتاب رسالت زیگموند فروید در گودریدز

معرفی کتاب رسالت زیگموند فروید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رسالت زیگموند فروید


 کتاب دو تک پرده ای و یک نمایشنامه آموزشی
 کتاب بازی مهره ی شیشه ای
 کتاب نقد قوه حکم
 کتاب دروغ های تابستانی
 کتاب نامه های نیچه
 کتاب مادر